تستهای ICDL 2007

بازگشت به صفحه اصلی

1-برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design                 ب) گزینه Chart از سر برگ View      

ج) گزینه Picture از سر برگ Insert                      د) همه موارد

 2- برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف)Drawing از سر برگ Insert              ب)Drawing از سر برگ View     

ج)Drawing از سر برگ Home                 د)Picture از سر برگ  Home

3- برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide                    ب) سر برگ View  گزینه Slide

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide                                       د ) همه موارد

4-برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup                            ب ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج ) سر برگ Insert  گروه Size                                        د ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

5-برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home                        ب) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج) گزینه Text Direction از سر برگ Insert                             د ) گزینه port vate از سر برگ Home

6- فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                    د) presentation

7- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                  ب) ptx                       ج) pptx                    د) ppxt

8- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                    ب) Effect                 ج) Colors             د) Themes

9- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide view

10-کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) Slide Show            ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

11-برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design               ب) Home                 ج) Insert                    د) View

12- برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                   د) Shapes

13-کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

14-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      ب) Action Button                  ج) Slide Transition            د) Custom Animation

15-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing       ب) Custom Animation         ج) Slide Transition      د) Automatically After

16-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                   ب)Slide  Sorler                        ج)Slide Show               د)notes Page

17-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show             ب)Slide Transition                ج)Custom animation          د)Cutom Show

18-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show         ب)Aotion  Buttons            ج)Custom Show            د)Animation  Schemes

19-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter             ب)Slide Show                    ج)Narmal                  د)View Slide    

20-كداميك از مسير هاي زير به يك شكل يا جدول حركت مي دهد .       

 الف) سر برگ Insert گروه Animations                        ب ) سر برگ Animations گروه Transition

ج ) سر برگ Animations گروه Animations                     د ) سر برگ Animations  گروه Page Setup

                                                                                                    بازگشت به صفحه اصلی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  |