تستهای ICDL 2007

1- کدام یک از گزینه های زیر می تواند آدرس یک سلول باشد:

الف) 2c                  ب) b2d                  ج) cad                   د) ba2

2- یک فایل excel می تواند حداکثر چند sheet داشته باشد؟

الف) 255                 ب) 1                        ج) 3                         د) 2

3- جهت تعیین پس زمینه برای سلول جاری از کدام ابزار استفاده می شود؟

الف) fill color                     ب) font color                     ج) border color                 د) more color

4- برای انتخاب چند سطر غیر همجوار در excel از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) shift                              ب) alt                     ج) ctrl                    د) space

5- گزینه merge چه عملی را انجام می دهد؟

الف) تقسیم سلول                      ب) ادغام سلول                         ج) حذف قالب بندی سلول                         د) جا دادن متن در سلول

6- برای نشان دادن عدد به صورت کسر از کدام گزینه ها استفاده می شود؟

الف) currency                     ب) scientific                       ج) accounting                    د) fraction

7-کدام نام  برای یک  sheet صحیح نیست؟

الف) sheet[book]                               ب) sheet{book}                                ج sheet(book)                   د) sheet-book

8-برای ثابت نگه داشتن تیتر جداول از کدام دستور استفاده می شود؟

الف) arrange                        ب ) split                                                ج) freeze                                              د) unfreeze

9-برای مرتب کردن اطلاعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......
الف-  data \ sort           ب- data \ filter              ج- insert \ sort                    د- home \ find

10- علامت مساوی در شروع یک خانه  نشانه چیست؟
الف- شروع یک فرمول         ب- شروع یک جستجو         ج- شروه عملیات filtering           د- شروع ذخیره سازی یک فایل

11- کدام گزینه در مورد تعداد سطرهای محیط اکسل 2007 درست است ؟
الف) 1048576                   ب) 1048567               ج) 23563                د) 10563

12- آخرین ستون اکسل چه نام دارد ؟
الف) XDF                      ب) FDX                     ج) XFD                     د) XLS

13-پسوند فایلهای ایجاد شده در اکسل 2007 کدام است ؟
الف) XLSX                    ب) XXLS                   ج) XLS                    د) XLXS

14- گزینه Filter در کدام سربرگ قرار دارد ؟
الف) View                    ب) Data                    ج) Review                    د) Formulas

15- کدام تابع را می توان جایگزین فرمول  (Sum(A1:B5)/Count(A1:B5)  کرد ؟
الف) Min               ب) AVERAGE                 ج) ROUND                  د) AUTOSUM

16- برای مرتب کردن یک لیست ...........................
الف) گزینه SORT را از منوی DATA انتخاب می کنیم .                            ب) گزینه FORM را از منوی DATA انتخاب می کنیم
ج) گزینه ARRANGE را ازمنوی DATA انتخاب می کنیم .                        د) گزینه AUTOFILTER را از منوی DATA انتخاب می کنیم

17- برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه Protect work book را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟
الف) View                ب) Review                    ج) Page Layout                     د) Insert

18- تابعی که میانگین اعداد را محاسبه میکند چه نام دارد.
الف)Sum                 ب)Count                 ج)Average                   د)Mat

19- کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟
الف) سربرگ Home  گروه Editing ، دکمه Sort and Filter  ، freeze panes       ب) سربرگ data ،گروه sort and filter ، دکمه filter ، freeze panes
ج) سربرگ view ، گروه sort and filter ، دکمه  filter، freeze panes                  د)سربرگ view ،گروه Window ، دکمهfreeze panes،freeze panes
20- از کادر محاوره cells Format  در سربرگ Home کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟
الف) Number                ب) Font                          ج) Alignment                        د)  Border

 21- برای پنهان کردن فرمولهای کاربرگ از دید کاربر کدام مسیر درست است ؟
الف) Format cells-Protection- Hidden            ب) hidden Home –Protection          ج) view-protection-Hidden             د)هیچکدام

22- برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

الف) سربرگ  Homeگزینه Delete                        ب ) سر برگ Home گزینه Clear Contents

ج ) سر برگ Data گزینه Clear                                                د ) سر برگ Home گروه Clear گزینه Clear Format

23- کدام یک از گزینه های موجود درزبانه number از کادر محاوره cells  format امکان اضافه کردن % (درصد) را به اعداد می دهد؟
الف- currency                       ب- percentage                         ج- special                       د- number

27- گزينه  Shrink To Fit:
الف)سلول را کوچک ميکند           ب)سلول را بزرگ ميکند تا متن در آن بگنجد           ج)متن را بزرگ ميکند           د)متن را کوچک ميکند تا در سلول بگنجد

28- منظور از آدرس A10 چيست؟
االف)ستون 10 و سطر A                     ب)ستون A و سطر 10                      ج)هر دو مورد ميتوانند درست باشند               د)بستگی دارد فارسی باشد یا انگلیسی

29- كدام گزينه براي قالب بندي شرطي استفاده می شود؟
الف)Conditional Formatting                              ب) Format Cells                 ج)         Format   د) )  Format as table

30- برای گرد کردن اعداد اعشاری از کدام تابع استفاده می شود؟
الف)Count                              ب)INT                    ج)Round                                د)PMT

 

بازگشت به صفحه اصلی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  |