تستهای ICDL 2007

1- فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟

 الف) DOCX   ب   )BMP   ج)accdb      د   )PPTX

2- برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type                                       ب) سر برگ Creat گروه Relation

ج  ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships                                    د) گزینه الف و ج

3-  برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Creat گروه Table    ب) سر برگ Creat گروه Form                    ج) سر برگ Creat گروه Other            د) سر برگ Creat گروه Reports

4- چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟

الف) متنی             ب  ) عددی                ج  ) تاریخ و ساعت               د  ) پولی

 5- برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟

 الف)راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی Primary key                                   ب) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create

ج)انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینهPrimary Key از سر برگ Design                                              د  ) گزینه الف و ج

6-مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.
الف- جدول                     ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی

7-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند ...... هستید.
الف- یک فیلد کلید                 ب- یک فیلد مشترک                      ج- یک فیلد کد                          د- هیچکدام

8-کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
الف- form                ب- table                      ج- report                              د- filter

9-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟
الف- check  box                       ب- Combo Box                                 ج- label                                د- text  box

10-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

11-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
الف- default   value             ب- caption                 ج- new  value               د- input mask

12-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟
الف- lookup  wizard             ب- ole  object             ج- hyper link               د- currency

13-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟
الف- design               ب- form  wizard              ج- data  sheet                 د- همه موارد

14-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟
الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                   ب- سربرگ home گزینه relation ships  

  ج- سربرگ create گزینه form                                                د- سربرگ create گزینه table

15-  با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟

الف: table                 ب: quary             ج: report      د: macro               

16- کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

الف: design report               ب: blank report                 ج:report wizard         د: هر سه گزینه

17-در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table            ب: datasheet view                  ج: design view               د: wizard table

18-اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن یک فیلد پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟

الف: format                    ب: caption                     ج: required            د: هیچکدام

19-جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat                       ب: external                       ج: design                    د: database

20-برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟

الف: memo                  ب: text                    ج: auto number               د: الف و ب

21-جهت اضافه کردن یک  فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert             ب: design                   ج: creat           د: home

22-جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat            ب: home            ج: insert                    د: design

23 برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design                             ب سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design

 ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design        د – گزینه الف و ب

24 برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

الف – number  ،            numberب – number ، Text                            ج text   ، numberü                    د text  ، Currency

25 برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

الف)  Home                      ب) Create                              ج) ExternalData                      د) Data haseTools

26 برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

الف)گزینه Totals ازسربرگCreate                                 ب)گزینه Totals ازسربرگ  ExternalData                                                 

ج) گزینه Totals از سربرگ Data Sheet                       د) گزینه Totals از سر برگ Home

27-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

الف)Text                                       ب)Memo                                 ج)Data &Time                          د)Yeslno   

28- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

 الف)Design→tools→primary key        ب) Design→show/hide→index    ج)Design→builder        د) Design→show/hide

29- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables→table                       ب) Tables→table templates                   ج)Tables→table design                  د)همه موارد

30)جهت ذخیره سازی اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۲۵۵از کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود؟

الف)byte               ب)integer               ج)long integer                 د)double

31)برای شاخص بندی چند فیلد به صورت یکتا از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)INDEX          ب)PRIMARY KEY                    ج)TOOLS\LOOKUP                      د)هیچکدام

32)برای ظاهر کردن فیلدهای DATABASE از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) FREEZE       ب)index                     ج)HIDE                       د)UNHIDE

33)برای اینکه نتوان تاریخی بزرگتر از همان روز وارد کرد از کدام خاصیت استفاده می شود؟

الف)VALIDATION TEXT           ب)VALIDATION RULE                  ج)INPUT MASK                    د)FORMAT

34)با کدام روش می توان رکوردهای یک جدول را با جدول دیگری ارتباط داد بنحوی که جدول دومی زیر مجموعه جدول اولی باشد؟

الف)یک به یک                    ب)یک به چند                             ج)چند به یک                        د)چند به چند

35)فیلد (FILD) چیست؟

الف)به هر یک از ستونهای جدول می گویند.      ب) به هر یک ازسطرهای جدول می گویند.     ج)به داده هایی که زیر هم قرار دارند.               د)الف و ب

36)فیلد نوع Memo چه نوع داده هایی را شامل می شود؟

الف)داده های نوع عددی                ب)داده های نوع حروفی            ج)داده های بیشتر از ۲۵۵ کاراکتر           د)داده هایی که شامل تاریخ و زمان می شود

37)جهت اضافه نمودن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم؟

الف)Edit              ب)View                ج)Design                   د)Insert

38)درجدول برای­جستجوی­اطلاعات هنگامی­که رکوردهایی را بخواهیم که کد شناسایی­آنها ۸۹ نباشدکدام عملگرمنطقی راباید انتخاب کنیم؟

الف) =  > 89                       ب) <  = 89                           ج) < >89                    د)هیچکدام

39)کدام گزینه جزء Object های برنامه اکسس نمی باشد؟

الف)Form            ب)Page                      جMacro        د)Favorites

40)برای چاپ اطلاعات از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Form                       ب)Report                      ج)Table                            د)Macro

 

41)جهت مرتب ساختن و فیلتر نمودن اطلاعات در پایگاه داده کدام یک از اشیای زیر استفاده می شود؟

الف)Tables                      ب)Queries                        ج)Reports                   د)Module

42)از کدام گزینه برای قرار دادن شرط در Query استفاده می شود؟

الف)Criteria                      ب)Sort                           ج)Show                          د)If

43)از کدام گزینه برای مشخص کردن قالب نمایش فیلد استفاده می کنیم؟

الف)Format                      ب)Input Mask                             ج)Caption                       د)Field Size

44)اسامی فیلدها حداکثر چند کاراکتراست؟

الف)۲۵۰                ب)۶۴                ج)۲۵۴             د)۸

45) کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده انتخابی  فیلتر می کند ؟

الف  -  Filter By selection           ب  – form filter by       ج  -   Apply / Remove filter       د  – همه موارد

46) کلید اصلی در برنامه Access چه نام دارد ؟

الف  Primary Key    ب  – First Key             ج -  Data Key       د  – هیچکدام

47) برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف  Format        ب  -   Edit        ج  -  View         د -   Tools

48) برای  تغییر در طرح یک فرم باید در چه نمایی  قرار گرفت ؟

الف  -  Data Sheet view        ب -   view Design      ج  -   Form view      د-  view   Table

49) کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
الف- form                           ب- table                             ج- report                          د- filter

50) بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

51) کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

الف: design report           ب: blank report                     ج:report wizard             د: هر سه گزینه     

52) در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table                       ب: datasheet view                  ج: design view              د: wizard table

 53) برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables →table         ب) Tables →table templates          ج)Tables →table design             د)همه موارد

54)  برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

الف)  Home                     ب) Create                         ج) External Data            د) Data hase Tools

 

بازگشت به صفحه اصلی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  |